ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

លិខិតឆ្លើយតប! សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិ(ស.ស.ស) នឹងបញ្ជូនមេធាវី០១រូបដើម្បីការពារសិទ្ធិឲ្យឈ្មោះ លី វ៉ាន់ តួនាទីអ្នកយកព័ត៌មាននៃគេហទំព័ររស្មីម្ជុលពេជ្ររិទ្ធិជ័យ ស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ តបតាមការស្នើសុំរបស់លោកចាងហ្វាងគេហទំព័ររស្មីម្ជុលពេជ្ររិទ្ធិជ័យ ក្រោយរងបទចោទប្រកាន់ជំរិតទារប្រាក់៤,០០០$(បួនពាន់ដុល្លារ)ស្ថិតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង។

លិខិតឆ្លើយតប!
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិ(ស.ស.ស) នឹងបញ្ជូនមេធាវី០១រូបដើម្បីការពារសិទ្ធិឲ្យឈ្មោះ លី វ៉ាន់ តួនាទីអ្នកយកព័ត៌មាននៃគេហទំព័ររស្មីម្ជុលពេជ្ររិទ្ធិជ័យ ស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ តបតាមការស្នើសុំរបស់លោកចាងហ្វាងគេហទំព័ររស្មីម្ជុលពេជ្ររិទ្ធិជ័យ ក្រោយរងបទចោទប្រកាន់ជំរិតទារប្រាក់៤,០០០$(បួនពាន់ដុល្លារ)ស្ថិតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង។

vcn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *